برچسب:کتاب تدوین پایان نامه دکتر طبیبی،ملکی،دلگشایی

بهترین کتاب برای پایان نامه نویسی چیست ؟
پایان نامه

بهترین کتاب برای پایان نامه نویسی چیست ؟

بهترین کتاب برای پایان نامه نویسی چیست ؟

بهترین کتاب برای پایان نامه نویسی چیست ؟ :

برای نگارش مقالات و نگارش پایان نامه باید اطلاعات خود را بالا ببرید و مسیری را که قرار است بپیمایید تا به موفقیت برسید را مشخص کنید. خواندن کتاب همیشه ذهن را بازتر می کند و شما می توانید از دانش بیشتری در زمینه پایان نامه نویسی برخوردار شوید در اکثر این کتاب های معتبر روش تحقیق را به صورت بسیار گویا باز کرده و پیمودن راه را برای شما آسان تر کرده اند.

 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ه‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‍رض‍ا خ‍اک‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌:وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور: ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ درای‍ت‌،۱۳۷۸.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ح‍س‍اب‍داری‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ل‍ک‍ام‌ اس‍م‍ی‍ت‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ پ‍ارس‍ائ‍ی‍ان‌/ت‍ه‍ران‌: ت‍رم‍ه‌،۱۳۸۸.
 •  آم‍ار و روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ وی‍ژه‌ گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ش‍رح‌ درس‌، ن‍ک‍ت‍ه‌، م‍ث‍ال‌ه‍ای‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌، ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌، ت‍س‍ت‌ ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌، پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ …/ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ام‍د ب‍ر آب‍ادی‌/ ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌،۱۳۸۸.
 •  ال‍گ‍وی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ت‍ق‍ی‌ زاذه‌، غ‍ف‍ارت‍اری‌/ت‍ه‍ران‌: ح‍ف‍ی‍ظ،۱۳۸۶.
  ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌: س‍ن‍ج‍ش‌ و روش‌/ دون‍ال‍د. اس‌. ت‍ال‌، دی‌. آی‌. ه‍اوک‍ی‍ن‍ز؛ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ ص‍ال‍ح‍ی‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا س‍ع‍دی/ ت‍ه‍ران‌: ات‍ح‍اد، ۱۳۸۸.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ن‍ی‍ک‍ولاس‌ وال‍ی‌م‍ن‌ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌ ن‍ی‍ازی‌،م‍ص‍طف‍ی‌ ص‍لاب‍ت‌، ف‍ری‍دون‌ ب‍ه‍ادارن‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌،۱۳۸۷.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (ن‍ظری‌ و ع‍ل‍م‍ی‌)/ ت‍أل‍ی‍ف‌ ری‍م‍ون‌ ک‍ی‍وی‌؛ ول‍وک‌وان‌ ک‍ام‍پ‍ن‍ه‍ود؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ک‌گ‍ه‍ر/ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر،۱۳۷۰.
 • ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ و روش‌ ت‍ک‌ ج‍ل‍دی‌/ دون‍ال‍د اس‌. ت‍ال‌. دی‌. آی‌.ه‍اوک‍ی‍ن‍ز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ ص‍ال‍ح‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا س‍ع‍دی‌/ ق‍م‌: ص‍ف‍ح‍ه‌ ن‍گ‍ار،۱۳۸۵.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌/ س‌. ک‌. م‍وزر؛ ج‌. ک‍ال‍ت‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍اظم‌ ای‍زدی‌/ [ت‍ه‍ران‌]:ک‍ی‍ه‍ان‌،۱۳۷۱.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‍رض‍ا خ‍اک‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ : ب‍ازت‍اب‌،۱۳۷۹.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌/ ک‍ات‍ری‍ن‌ م‍ارش‍ال‌؛ گ‍رچ‍ن‌ب‌. راس‍ن‌م‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌پ‍ارس‍ائ‍ی‍ان‌؛ م‍ح‍م‍د اع‍راب‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،۱۳۷۷.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ خ‍دی‍ج‍ه‌ س‍ف‍ی‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا،۱۳۸۶.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ی‍دان‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ل‍ر ت‍ی‍ل‍ور، م‍ی‍ن‌ وی‍ل‍ک‍ی‌، ج‍ودی‍ت‌ ب‍اس‍ر؛
 • م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌ن‍ی‍ازی‌، ع‍ب‍اس‌ زارع‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌،۱۳۸۶.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آن‌ در ح‍س‍اب‍داری‌ و ام‍ور م‍ال‍ی‌/ ب‍اب‌ رای‍ان‌، راب‍رت‌اس‍ک‍اپ‍ی‍ن‍ز، م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍ئ‍وب‍ال‍د؛ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌ دس‍ت‍گ‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د م‍ی‍رت‍ون‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌آزاد/ ت‍ه‍ران‌: دارال‍طب‌، [ب‍ی‌ ت‍ا].
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ م‍ع‍ص‍وم‍ع‍ل‍ی‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌،ح‍م‍دا…ج‍م‍ش‍ی‍دی‌/ ت‍ه‍ران‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌: ش‍ه‍ر آب‌،۱۳۸۴ .
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ و رس‍ال‍ه‌ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ح‍س‍ن‌ اش‍رف‍ی‌ ری‍زی‌، زه‍را ک‍اظم‌ پ‍ور/ ه‍م‍دان‌: س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌،۱۳۸۷.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د رن‍ج‍ب‍ر/ ت‍ه‍ران‌: اس‍اطی‍ر،۱۳۷۰.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ش‍ه‍ی‍دی‌؛ و ن‍اص‍رف‍رش‍ادگ‍ه‍ر/ ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌،۱۳۷۵.
  روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ن‍اص‍ر ف‍رش‍ادگ‍ه‍ر،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ش‍ه‍ی‍دی‌/ [وی‍رای‍ش‌۳ ]/ ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌،۱۳۸۱.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ن‍اص‍ر ف‍رش‍ادگ‍ه‍ر،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ش‍ه‍ی‍دی‌/ وی‍رای‍ش‌۲ / ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌،۱۳۸۱ .
 • درس‍ن‍ام‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ م‍ول‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌ رش‍ی‍دی‌؛ وی‍راس‍ت‍ارن‍اه‍ی‍د م‍ح‍م‍دزاده‌/ ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر گ‍ل‍ب‍ون‍ه‌،۱۳۷۷.
 • روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ن‍وری‌.– [وی‍رای‍ش‌۴ ]/ ت‍ه‍ران‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌،۱۳۷۴.
 • روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍دی‍ری‍ت‌ اق‍ت‍ص‍اد… و س‍ای‍ر رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ذی‍رب‍ط/ م‍ول‍ف‌ م‍ه‍دی‌ ای‍ران‌ ن‍ژاد پ‍اری‍زی‌/ [وی‍راس‍ت‌۳ ]/ ت‍ه‍ران‌: م‍دی‍ران‌،۱۳۸۸.
 • ن‍گ‍رش‌ و روش‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د ب‍ی‍ان‍ی‌/ [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌پ‍ژوه‍ش‌،۱۳۷۴ .
 • روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ص‍ف‍ر زاده‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا،۱۳۸۵ .
 • روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ اح‍م‍د رض‍ا س‍ن‍ج‍ری/ ت‍ه‍ران‌: ع‍اب‍د : م‍ه‍رگ‍ان‌ق‍ل‍م‌،۱۳۸۸.
 • روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر دان‍ش‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ م‍س‍ع‍ود طاه‍ری‌/ م‍ش‍ه‍د:درخ‍ش‍ش‌،۱۳۸۵.
 • س‍ب‍ک‌ ن‍گ‍ارش‌ APA [ای‌. پ‍ی‌. ای‌]/ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ و ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ه‍دی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود غ‍لام‍ی‌ ک‍ری‍ن‌/ اص‍ف‍ه‍ان‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌،۱۳۸۵.
 • م‍ب‍ان‍ی‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ه‍ردادم‍ت‍ان‍ی/ ق‍ائ‍م‍ش‍ه‍ر: م‍ه‍رال‍ن‍ب‍ی‌،۱۳۸۶.
 • م‍رج‍ع‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌/ غ‍لام‍رض‍ا س‍ت‍وده‌/ ت‍ه‍ران‌:س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا،۱۳۷۱.
 • م‍روری‌ ب‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رد روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍دای‍ت‌ ک‍ارگ‍رش‍ورک‍ی/ ی‍زد: م‍ف‍اخ‍ر،۱۳۸۳.
 • م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظ ن‍ی‍ا/ ت‍ه‍ران‌:س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،۱۳۸۰ .
 • م‍ق‍دم‍ات‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ : راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در ت‍ن‍ظی‍م‌ طرح‌پ‍ژوه‍ش‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ رض‍ا م‍ح‍م‍ودی‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و رب‍ی‍ع‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: ب‍ال‌،۱۳۸۷.
 • م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا؛ وی‍رای‍ش‌غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ س‍رم‍د/ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)،۱۳۷۷ .

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.