برچسب:پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی پژوهشگری

انجام پایان نامه علوم اجتماعی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا علوم اجتماعی | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری ........
پایان نامه

انجام پایان نامه علوم اجتماعی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا علوم اجتماعی

انجام پایان نامه ارشد و دکترا علوم اجتماعی

انجام پایان نامه علوم اجتماعی :

رشته علوم اجتماعی در گروه علوم انسانی قرار گرفته و شامل گرایش های زیر می باشد.

1.جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

2.جامعه شناسی فرهنگی

3.جامعه شناسی گروه های های اجتماعی

4.جامعه شناسی سیاسی

5.جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

6.توسعه اجتماعی-روستایی

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم اجتماعي (تمامي گرايش ها)، تبليغ و ارتباطات اجتماعي، فلسفه علوم اجتماعي، مطالعات زنان، مطالعات فرهنگي و رسانه، پژوهش علوم اجتماعي، برنامه ريزي و سياستگذاري منطقه اي، مديريت خدمات اجتماعي، برنامه ريزي شهري،حقوق ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعي، مددكاري اجتماعي، ايران شناسي، شيعه شناسي (تمامي گرايش ها)،جامعه شناسي، امور فرهنگي (مديريت و برنامه ريزي فرهنگي)، دانش اجتماعي مسلمين، علوم سياسي و روابط بين الملل(تمامي گرايش ها)، جامعه شناسي ورزشي و معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات میتوانند در کنکور دکتری علوم اجتماعی شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار رشته علوم اجتماعی

در حال حاضر پژوهش‌های اجتماعی رواج و گسترش پیدا کرده است و نه تنها بخش‌های دولتی موظف به انجام تحقیقات اجتماعی هستند بلکه بخش‌های خصوصی نیز به تحقیقات اجتماعی روی آورده‌اند. دانشجوی‌ این‌ گرایش‌ باید به‌ تحقیق‌های‌ نظری‌ و عملی‌ علاقه‌مند باشد؛ یعنی از یك سو نظریه‌های‌ اجتماعی‌ را مطالعه‌ كرده‌ و آنها را مورد نقد و تحلیل‌ قرار دهد و از سوی‌ دیگر بین‌ مردم‌ جامعه‌ رفته‌ و به‌ تحقیق‌های‌ میدانی‌ علاقه‌مند باشد.

دروس امتحانی رشته علوم اجتماعی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.جامعه شناسی توسعه

2.جامعه شناسی ادبیات

3.بررسی مسائل اجتماعی ایران

4.جامعه شناسی روستایی

5.جامعه شناسی سیاسی

6.نظریه های جامعه شناسی

7.امار

8.روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی


منابع پیشنهادی رشته علوم اجتماعی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

‏‫ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌/ م‍ص‍طف‍ی‌ ازک‍ی‍ا، غ‍لام‍رض‍ا غ‍ف‍اری‌.

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ (ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌)/ ی‍ان‌ روک‍س‌ ب‍رو؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ازک‍ی‍ا، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د ذک‍ائ‍ی‌

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌: دف‍اع‌ از ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رم‍ان‌ / ل‍وس‍ی‍ن‌ گ‍ل‍دم‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د پ‍وی‍ن‍ده‌.

درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات/ تئودور آدورنو، جورج لوکاچ، لوسین گلدمن و …؛ ‏‫ترجمه‌ی محمدجعفر پوینده.‬

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ غ‍لام‍رض‍ا ص‍دی‍ق‌ اورع‍ی‌

جامعه‌شناسی روستایی با تاکید بر ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایران/ تالیف مهدی طالب ، با همکاری موسی عنبری.

ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ / م‍ص‍طف‍ی‌ ازک‍ی‍ا، غ‍لام‍رض‍ا غ‍ف‍اری‌.

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر: ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌، س‍ی‍اس‍ت‌ و ق‍درت‌ / ک‍ی‍ت‌ ن‍ش‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دل‍ف‍روز؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ م‍رودش‍ت‍ی‌.

درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌/ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ازغ‍ن‍دی‌.

‏‫نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی‮‬‏‫/ تیم دیلینی‮‬؛ ترجمه بهرنگ صدیقی‌، وحید طلوعی.‮‬‮‬

نظریه جامعه‌شناسی مدرن/ نویسندگان جورج ریتزر ، داگلاس جی. گودمن ؛ مترجمان خلیل میرزایی، عباس لطفی‌زاده.

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌.

درآمدی بر تحقیق کیفی/ اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی.

درآمدی بر روش‌های کمی و کیفی تحقیق در علوم اجتماعی / نویسندگان احمد سعیدی…[ و دیگران] .

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.