برچسب:پایان نامه علوم سیاسی مسائل ایران

انجام پایان نامه علوم سیاسی و روابط بین الملل | انجام پایان نامه ارشد و دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل
پایان نامه

انجام پایان نامه علوم سیاسی و روابط بین الملل | انجام پایان نامه ارشد و دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل

انجام پایان نامه ارشد و دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل

انجام پایان نامه علوم سیاسی و روابط بین الملل | انجام پایان نامه ارشد و دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل :

رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی گرایش های مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل(تمامی گرایش ها)، جامعه شناسی، جغرافیای سیاسی، اقتصاد بین الملل، مجموعه مطالعات جهان(تمامی گرایش ها)، مطالعات امریکای شمالی، زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان روسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم تربیتی، مدیریت، معارف اسلامی و علوم سیاسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، مطالعات منطقه ای، شناخت اندیشه های امام خمینی، مدرسی معارف اسلامی(گرایش انقلاب اسلامی)، اطلاعات استراتژیک، تمامی رشته های حقوق میتوانند در کنکور دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

هدف رشته علوم سیاسی تربیت سیاست شناسائی است که بتوانند راهکارهای مناسبی ارائه بدهند تا منافع متضاد یک جمع که در چارچوبی به نام کشور زندگی می کنند، با یکدیگر تلفیق داده شده و در نتیجه چرخ مملکت بخوبی به گردش درآید.

دروس امتحانی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.سیاست شناسی

2.مبانی علم سیاست

3.جامعه شناسی سیاسی

4.اندیشه های سیاسی

5.سیاست های تطبیقی

6.اصول روابط بین الملل

7.سیاست خارجی جمهوری اسلامی

8.اندیشه های سیاسی غرب،اسلام و ایران

9.جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران

10.نظریه های روابط بین الملل(نظریه های کلاسیک،جدید و اقتصاد سیاسی بین الملل)

11.روش شناسی(سیاسی،بین الملل و منطقه ای)


منابع پیشنهادی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

روش تحقیق در علوم سیاسی(‌رویکرد کیفی و کمی)/ تالیف دیوید.ای مک‌ناب ؛ ترجمه معاونت پژوهش و توليد علم

روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طاه‍ری‌

نظریه‌های روابط بین‌الملل/تیم دان، استیو اسمیت، ملیجا کورکی ؛ مترجمان عبدالمجید سیفی، شهرزاد مفتوح

نظریه‌های روابط بین‌الملل/ تالیف اسکات برچیل … [و دیگران]؛ مترجم سیدحسن میرفخرایی؛ زیرنظر معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی

ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ : م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ / م‍ای‍ک‍ل‌ راش‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ص‍ب‍وری‌

درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی جدید/ خلیل‌اله سردارنیا

اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم/ [نویسندگان مهدی نظرپور، صادق سلیمی، مرتضی شیرودی]؛ ویراستار علمی مرتضی شیرودی؛ تهیه‌کننده پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه‌آلسلام

اندیشه‌های سیاسی: در غرب، در قرن بیستم، در اسلام و ایران‬‏‫/ نویسنده فرزاد نظری

درآم‍دی‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌/ ب‍ی‍ژن‌ ای‍زدی‌

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران : چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌ها/ تالیف علیرضا ازغندی

اصول روابط بین‌الملل/ فرهاد قاسمی

اص‍ول‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ری‌

سیاست‌های مقایسه‌ای تطبیقی/ تدوین آرش بیدالله‌خانی

سی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌/ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ق‍وام‌

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر: ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌، س‍ی‍اس‍ت‌ و ق‍درت‌ / ک‍ی‍ت‌ ن‍ش‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دل‍ف‍روز؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ م‍رودش‍ت‍ی‌

درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌/ اح‍م‍د ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌

جامعه‌شناسی سیاسی : نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی/حسین بشیریه

سی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ ج‍دی‍د/ آل‍ن‌ر. ب‍ال‌، ب‌.گ‍ای‌ پ‍ی‍ت‍رز؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ع‍ال‍م‌

بنی‍اده‍ای‌ ع‍ل‍م‌ س‍ی‍اس‍ت‌ / ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ع‍ال‍م‌

 

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.