برچسب:پایان نامه روانشناسی دانشگاه تهران

انجام پایان نامه روانشناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری ..........
پایان نامه

انجام پایان نامه روانشناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه روانشناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی :

رشته روانشناسی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته های علوم تربیتی و رشته ها با گرایش علوم تربیتی و روانشناسی، بهداشت و درمان، توان بخشی(علوم پزشکی) و مشاوره (تمام گرایش ها) میتوانند در کنکور دکتری روانشناسی شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته روانشناسی

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، یادگیری و انگیزش را در انسان به شکل حرفه ای مورد بررسی قرار می دهد. روانشناس از یک طرف رابطه بین عملکرد مغز و رفتار را بررسی می کند و از سوی دیگر ارتباط بین محیط و رفتار.

دروس امتحانی رشته روانشناسی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.آمار

2.روش تحقیق

3.روانشناسی رشد

4.شخصیت

5.آسیب شناسی روانی

6.نوروسایکولوژی


منابع پیشنهادی رشته روانشناسی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاد

دروس تخصصی:

مق‍دم‍ات‌ ن‍وروس‍ای‍ک‍ول‍وژی‌/ داود م‍ع‍ظم‍ی‌

مبانی نوروسایکولوژی/ گردآوری و ترجمه سیدحسین علوی

آسیب‌شناسی روانی (۲)[منابع الکترونیکی: کتاب]/ مولف مریم رستمی‌راوری، اعظم صالحی

آسیب‌شناسی روانی (۱) بر اساس کتاب دیویسون ، نیل و کرینگ ترجمه دکتر مهدی دهستانی/ سمیه دشت‌پیما

نظریه های رشد: مفاهیم و کاربردها/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ ک‍رین؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ غ‍لام‍رض‍ا خ‍وی‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ای‍ی‌.؛ ویراستاری گروه علمی رشد

روان‌شناسی رشد/ تالیف لورا برک؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی

مق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا

درآمدی بر تحقیق کیفی/ اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.