پایان نامه روانشناسی تربیتی Archives | انجام پایان نامه ارشد

برچسب:پایان نامه روانشناسی تربیتی

انجام پایان نامه روانشناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی | با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری ..........
پایان نامه

انجام پایان نامه روانشناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه روانشناسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی :

رشته روانشناسی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته های علوم تربیتی و رشته ها با گرایش علوم تربیتی و روانشناسی، بهداشت و درمان، توان بخشی(علوم پزشکی) و مشاوره (تمام گرایش ها) میتوانند در کنکور دکتری روانشناسی شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته روانشناسی

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، یادگیری و انگیزش را در انسان به شکل حرفه ای مورد بررسی قرار می دهد. روانشناس از یک طرف رابطه بین عملکرد مغز و رفتار را بررسی می کند و از سوی دیگر ارتباط بین محیط و رفتار.

دروس امتحانی رشته روانشناسی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.آمار

2.روش تحقیق

3.روانشناسی رشد

4.شخصیت

5.آسیب شناسی روانی

6.نوروسایکولوژی


منابع پیشنهادی رشته روانشناسی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاد

دروس تخصصی:

مق‍دم‍ات‌ ن‍وروس‍ای‍ک‍ول‍وژی‌/ داود م‍ع‍ظم‍ی‌

مبانی نوروسایکولوژی/ گردآوری و ترجمه سیدحسین علوی

آسیب‌شناسی روانی (۲)[منابع الکترونیکی: کتاب]/ مولف مریم رستمی‌راوری، اعظم صالحی

آسیب‌شناسی روانی (۱) بر اساس کتاب دیویسون ، نیل و کرینگ ترجمه دکتر مهدی دهستانی/ سمیه دشت‌پیما

نظریه های رشد: مفاهیم و کاربردها/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ ک‍رین؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ غ‍لام‍رض‍ا خ‍وی‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ای‍ی‌.؛ ویراستاری گروه علمی رشد

روان‌شناسی رشد/ تالیف لورا برک؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی

مق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا

درآمدی بر تحقیق کیفی/ اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
انجام پایان نامه روانشناسی تربیتی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی
پایان نامه

انجام پایان نامه روانشناسی تربیتی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی

 انجام پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی

انجام پایان نامه روانشناسی تربیتی :

این رشته در گروه علوم انسانی مجموعه علوم تربیتی قرار گرفته است.

این رشته، علمی است که وابسته به فلسفه، دین و پژوهش های آزمایشگاهی است.

این علم به شناخت فرآیندهای یادگیری، تربیت معلمان، شناخت شاگردان و ابزارهای اندازه گیری تربیتی و روانی می پردازد.

در واقع روانشناسی تربیتی با یادگیری سروکار دارد.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های علوم تربیتی و رشته ها با گرایش علوم تربیتی و روانشناسی ، رشته های اموزش ریاضی ، اموزش فیزیک، اموزش شیمی و زبان فارسی و مشاوره میتوانند در کنکور دکتری روانشناسی تربیتی شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار

روان شناسی تربیتی دانشی است که به دین ، فلسفه و پژوهشهای آزمایشگاهی وابسته است.

دروس امتحانی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.امار

2.روش تحقیق

3.روانشناسی تربیتی

4.یادگیری

5.انگیزش

6.سنجش و اندازه گیری


منابع پیشنهادی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی :

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌.

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا.

درآمدی بر تحقیق کیفی/ اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی.

‏‫روانشناسی پرورشی نوین‬‏‫: روانشناسی یادگیری و آموزش‬‏‫/ تالیف علی‌اکبر سیف.‬

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌/ پ‍روی‍ن‌ ک‍دی‍ور.

اندازه گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی/ تالیف علی‌اکبر سیف.

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.
مشاوره واتس آپ