برچسب:موضوع پایان نامه ژئومورفولوژی

انجام پایان نامه ژئومورفولوژی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا ژئومورفولوژی
پایان نامه

انجام پایان نامه ژئومورفولوژی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا ژئومورفولوژی

انجام پایان نامه ارشد و دکترا ژئومورفولوژی

انجام پایان نامه ژئومورفولوژی :

رشته ژئومورفولوژی در گروه علوم انسانی مجموعه جغرافیا قرار گرفته است .

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم جغرافيايي (تمامي رشته ها)، زمين شناسي(علوم زمين)، آبخيزداري میتوانند در کنکور  دکتریژئومورفولوژی شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار رشته ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواریهای زمین است ، این واژه از زبان یونانی گرفته شده و از سه جز Geo به معنی زمین ، Morphe به معنی شکل و Logos به معنی شناسایی ترکیب یافته است .

دروس امتحانی رشته ژئومورفولوژی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.روش تحقیق در جغرافیا

2.ژئومورفولوژی ایران

3.تکنیک ها و مدل ها در ژئومورفولوژی

4.دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی


منابع پیشنهادی رشته ژئومورفولوژی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍ی‍د ج‍اوری‌

ژئومورفولوژی ایران/تالیف ابراهیم مقیمی

ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود ع‍لای‍ی‌طال‍ق‍ان‍ی‌

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.