برچسب:موضوع پایان نامه علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

انجام پایان نامه برنامه ریزی درسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری برنامه ریزی درسی
پایان نامه

انجام پایان نامه برنامه ریزی درسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری برنامه ریزی درسی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری برنامه ریزی درسی

انجام پایان نامه برنامه ریزی درسی | انجام پایان نامه ارشد و دکتری برنامه ریزی درسی :

رشته برنامه ریزی درسی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

بنابر احساس ضرورت تربیت افراد متعهد و تخصصی که قادر باشند نظام آموزش و پرورش و برنامه های آموزشی و درسی آنرا و هر یک وهمه مقاطع تحصیلی مورد بررسی و تجریه و تحلیل قرار داده و طرح ها و برنامه های مناسب و اصولی رابرای ترمیم و یا تغییر برنامه ها ارائه نمایند این رشته در دانشگاه ها در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد شده است.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، داوطلبان فارغ التحصیل از تمامی رشته میتوانند در کنکور دکتری برنامه ریزی درسی شرکت کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته برنامه ریزی درسی

هدف از رشته  برنامه ریزی درسی، تربیت متخصصانی است که قادر باشند با توجه به تغییران نظام آموزشی و ضرورت های موجود ، اصلاحات و تغییرات مناسبی در برنامه ریزی درسی مقاطع مختلف ایجاد نمایند.

دروس امتحانی رشته برنامه ریزی درسی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.آمار

2.روش تحقیق(کمی،کیفی )

3.فلسفه، مبانی و اصول تربیت

4.نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

5.اصول مبانی برنامه ریزی درسی


منابع پیشنهادی رشته برنامه ریزی درسی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاد

دروس تخصصی:

برنامه درسی به سوی هویت‌های جدید شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی/ کوروش فتحی‌واجارگاه؛ [برای] موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی

نظری‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌/ ج‍ی‌.پ‍ی‌. م‍ی‍ل‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍ود م‍ه‍رم‍ح‍م‍دی‌

الگوهای تدریس/ نصراله عرفانی

الگ‍وه‍ای‌ ت‍دری‍س‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ب‍روس‌ ج‍وی‍س‌، م‍ارش‍ا وی‍ل‌، ام‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ال‍ه‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌ 

مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری/ تالیف متیواچ. السون، بی.آر هرگنهان؛ ترجمه و افزوده‌ها از علی‌اکبر سیف

مق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ی‌. آر. ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌، م‍ی‍ت‍واچ‌. ال‍س‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر س‍ی‍ف‌

مق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا

درآمدی بر تحقیق کیفی/ اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.