برچسب:موضوع پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | 09353132500 تماس ....
پایان نامه

انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | انجام پایان نامه ارشد و دکترا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

انجام پایان نامه ارشد و دکترا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی :

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در گروه علوم انسانی مجموعه جغرافیا قرار گرفته است .

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم جغرافيايي (تمامي رشته ها)، برنامه ريزي توسعه منطقه اي، اقتصاد كشاورزي، توسعه روستايي میتوانند در کنکور  دکتریجغرافیا و برنامه ریزی روستایی شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

این گرایش به بررسی رابطه شهر و روستا، برنامه ریزی و توسعه روستایی، نوسازی و آینده روستاها، روستاهای آینده، علل و عوامل مهاجرت روستانشینان، بهداشت و اوقات فراغت روستائیان، حفظ محیط زیست، نحوه حمل و نقل، کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی روستاها می پردازد.

دروس امتحانی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.روش تحقیق در جغرافیا

2.جغرافیای روستایی

3.دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی

4.تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی


منابع پیشنهادی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍ی‍د ج‍اوری‌

ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ / م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ پ‍اپ‍ل‍ی‌ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ر اب‍راه‍ی‍م‍ی‌

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری | انجام پایان نامه ارشد و دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری | 09353132500 تماس .........
پایان نامه

انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری | انجام پایان نامه ارشد و دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری

انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

انجام پایان نامه ارشد و دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در گروه علوم انسانی مجموعه جغرافیا قرار گرفته است .

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، فقط داوطلبان فارغ التحصیل از رشته های علوم جغرافيايي (تمامي رشته ها)، شهرسازي و طراحي شهري، برنامه ريزي توسعه منطقه اي میتوانند در کنکور  دکتریجغرافیا و برنامه ریزی شهری شرکت نمایند.

آینده شغلی و بازار کار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

برنامه‌ریز کاربری اراضی، مدیر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، برنامه‌ریز حمل و نقل، نویسنده گرانت، هماهنگ کننده مسکن، برنامه‌ریز پارک‌ها، معمار، نقشه‌کش، و سایر مشاغل در آژانس‌های ملی و محلی دولتی و مشاوره‌های خصوصی مربوط به توسعه منطقه‌ای، جامعه، و اقتصادی.

دروس امتحانی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.روش تحقیق در جغرافیا

2.جغرافیای شهری

3.نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری

4.تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهری


منابع پیشنهادی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ج‍ی‍د ج‍اوری‌

طراح‍ی‌ ف‍ض‍ای‌ ش‍ه‍ری‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ – م‍ک‍ان‍ی‌/ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍دن‍ی‌پ‍ور ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ره‍اد م‍رت‍ض‍ای‍ی

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.