برچسب:ترتیب صفحات پایان نامه

ترتیب صفحات پایان نامه و ترتیب صفحات پایان نامه کارشناسی ارشد
پایان نامه

ترتیب صفحات پایان نامه و ترتیب صفحات پایان نامه کارشناسی ارشد

ترتیب صفحات پایان نامه و ترتیب صفحات پایان نامه کارشناسی ارشد

ترتیب صفحات پایان نامه و ترتیب صفحات پایان نامه کارشناسی ارشد :


ایزی تز : هر پایان نامه بر اساس یک ترتیب مشخص و ساختار تعیین شده توسط وزارت علوم نوشته می شود که بایستی بطور کامل رعایت شود.


هدف اصلی از نگارش پایان نامه، آشنایی دانشجو با فرایند نگارش و تدوین یک پژوهش یا مبحث علمی است. یک پایان نامه، شامل بخش های زیادی می باشد که بایستی با ترتیب تعیین شده برای آن نوشته شود. ساختار کلی پایان نامه در تمامی دانشگاه ها (آزاد، سراسری) مشابه هست اما ممکن است از لحاظ تعداد فصول اصلی در رشته های تحصیلی مختلف، متفاوت باشد. بنابراین قبل از اقدام به نگارش پایان نامه لازم است تا از دستورالعمل نگارش پایان نامه دانشگاه محل تحصیل خود مطلع شوید.

در این مطلب قصد داریم ترتیب صفحات پایان نامه و نحوه تایپ پایان نامه را برایتان توضیح دهیم.

الف) ترتیب صفحات نگارش پایان‌ نامه

صفحات مقدماتی پایان نامه:

 • صفحه سفید
 • صفحه‌ی بسم ا…
 • صفحه‌ی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی
 • صفحه‌ی تأییدیه هیئت‌داوران (تصویب‌نامه)
 • صفحه‌ی تقدیم
 • صفحه‌ی سپاسگزاری
 • چکیده فارسی
 • صفحه‌ی فهرست مطالب
 • صفحه‌ی فهرست جداول
 • صفحه‌ی فهرست نمودارها
 • صفحه‌ی فهرست اشکال
 • صفحه‌ی فهرست نقشه‌ها

صفحات اصلی پایان نامه :

 • فصل اول :مقدمه
 • فصل دوم : ادبیات و بیشینه تحقیق
 • فصل سوم : مواد و روش کار
 • فصل چهارم : نتایج
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • فهرست منابع
 • پیوست‌ها
 • چکیده انگلیسی
 • صفحه‌ی انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی
 • صفحه سفید

صفحات مقدماتی پایان نامه

روی جلد: صفحه روی جلد، به دو زبان فارسی در جلد سمت راست و به زبان انگلیسی در جلد سمت چپ نوشته می شود که شامل آرم دانشگاه، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و مشاور و نویسنده و تاریخ تهیه پایان‌ نامه می‌باشد.

صفحه‌ی سفید: بعد و قبل از جلد پایان نامه یک صفحه سفید خالی قرار می‌گیرد.

صفحه‌ی بسم ا…: این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می‌گیرد (بسم ا… در وسط صفحه) و بایستی به شکل ساده و مـشخص صفحه‌آرایی شود، از به کار بردن هرگونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.

صفحه‌ی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی: طرح فارسی روی جلد، عینا با همان ترتیب فاصله‌ها و قلم‌ها در این صفحه قرار می‌گیرد.

صفحه‌ی تأییدیه هیئت‌داوران (تصویب‌نامه): تصویب‌نامه با امضای استادان راهنما، مشاور، داور و معاونت پژوهشی در این صفحه قرار می‌گیرد.

صفحه‌ی تقدیم: این صفحه اختیاری است و نام فرد یا افرادی که پایان‌ نامه به ایشان تقدیم می شود نوشته می شود.

صفحه‌ی سپاسگزاری: این صفحه اختیاری است. در این صفحه از افرادی که در انجام پایان‌ نامه به نحو مؤثری همکاری نموده‌اند سپاسگزاری می‌شود.

صفحه‌ی فهرست مطالب: فهرست مطالب شامل چکیده، فصل‌ها و عنوان فصل‌ها، بخش‌ها و عنوان بخش‌ها، و همچنین زیر بخشها، فهرست منابع و چکیده انگلیسی می‌باشد. لازم است شماره صفحه در مقابل هر یک از عناوین فهرست مطالب قید شود. (طبق نمونه) صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می‌آید در این صفحه ذکر نمی‌شود.

صفحه‌ی فهرست جدول‌ها: این صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول‌های موجود در متن می‌باشد.

صفحه‌ی فهرست شکل‌ها و تصویرها: این صفحه شامل فهرست کلیه‌ی تصاویر، نمودارها و عکس‌های موجود در متن اسـت، کـه همگـی تحـت عنوان شکل آورده می‌شود.

صفحه‌ی فهرست نقشه‌ها: این صفحه شامل فهرست کلیه‌ی نقشه‌های موجود در متن است.

ب) نحوه تايپ پايان نامه

 1. صفحه تنظیمی برای تايپ پايان نامه بايستی كاغذ A4 باشد.
 2. براي تايپ پايان نامه از نـرم افـزار 2003 Word بـه بـالا اسـتفاده شـود و مـتن اصـلي بـا قلـم 14 BNazanin باشد. متون انگليسي با قلم Roman12 New Times تايپ گردد.
 3. فاصله شروع خط تا لبه راست كاغذ 4 سانتيمتر، تا لبه بالاي كاغـذ 3 سـانتيمتر، لبـه پـايين و لبـه چـپ كاغذ5/2 سانتيمتر باشد. فاصله عنوان مطلب تا اولين سـطر نوشــته شـده 2 سانتيمـــتر و فاصـله بـين خطوط 1 سانتـــيمتر  (Line Spacing:  Exactly pt 29) باشد. اين فواصل براي خطوط در تمام مراحل تدوين پايـان نامـه اعم از نمودارها، جداول، فهرست، عكسها و غيره بايدرعايت گردد.
 4. معادل انگليسي لغات يا اصطلاحات فارسي كه براي اولين بار به كار مي رود به صورت زيرنـويس (فقط براي يكبار) در صفحه مربوطه درج شود.(حتي المقدور در متن پايان نامه از به كـار بـردن واژه هاي با الفباي انگليسي خودداري شود). زيرنويس ها زير يك خط كه به فاصله 5/2 سانتيمتر از لبـه چپ كاغذ و حداقل 3سانتيمتر از لبه پاييني و به طول مورد نياز رسم مي شود، نوشته شوند. . زيرنـويس هـا در هـر صـفحه بـا گذاردن شماره ي 2،1و…. در گوشه بالاي آخرين كلمه در متن مشخص شوند. درزيرنويس هـا فقـط معادل زبان خارجي لغات يا اصطلاحات فارسي نوشته شود. در صورت وجود توضيحات بيشـتر، بايـد در قسمت پي نوشت ها آورده شود.

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.