برچسب:انواع متغیرها در پایان نامه چیست

انواع متغیرها در پایان نامه ها | انواع متغیرها در پایان نامه ارشد
پایان نامه

انواع متغیرها در پایان نامه ها | انواع متغیرها در پایان نامه ارشد

انواع متغیرها در پایان نامه ها | انواع متغیرها در پایان نامه ارشد

انواع متغیرها در پایان نامه ها | انواع متغیرها در پایان نامه ارشد :

۱٫ متغیر پیوسته و طبقه ای

۱٫۱٫ متغیر پیوسته
متغیری است که توانایی پذیرای مجموعه منظمی از ارزش ها یا مقادیر را در محدوده معین باشد.متغییرهای قد و وزن به دلیل اینکه می توانند مقادیر متفاوتی را به خود اختصاص دهند، پیوسته نامیده می شوند.
۲٫۱٫ متغیر طبقه ای (گسسته یا ناپیوسته)
این نوع متغییرها فقط مقدار مشخصی را به خود نسبت می دهند.دراین نوع متغیرها، مقیاس مورد استفاده، اسمی می باشد.

۲٫ متغیرهای دو ارزشی و چند ارزشی

۱٫۲٫ متغیرهای دو ارزشی (دو وجهی)
دراین نوع متغییر ها با توجه به اسمی که دارد فقط دو ارزش و یا دو عدد را می توان به آنها نسبت داد.
۱٫۱٫۲٫ متغیرهای دو ارزشی حقیقی (واقعی)
این متغیرها دارای دو ویژگی هستند که هر دو به صورت واقعی وجود دارند؛ مثل زن و مرد و زنده و مرده.
۲٫۱٫۲٫ متغیرهای دو ارزشی غیرحقیقی (ساختگی)
ویژگی هایی که در این نوع متغییر وجود دارد ساختگی و اعتباری است؛ مثل قبولی و مردودی
۲٫۲٫ متغیرهای چند ارزشی (چند وجهی)
به عنوان مثال می توان به سطح تحصیلات، میزان هوش اشاره کرد در واقع متغییرهایی که بیش از دو ارزش را به خود نسبت می دهند.

۳٫ متغیرهای کمی و کیفی

۱٫۳٫ متغیر کمی
متغیر کمی متغییرهایی هستند که انسان می تواند برای اندازه گیری آنها یک واحد و مبدأ مشخص به وجود آورد.
۲٫۳٫ متغیر کیفی

متغیری است که پژوهش گر نمی تواند آن را اندازه بگیرد و با اعداد و ارقام ویژگی های آن را نشان دهد.

۴٫ متغیرهای فعال و خصیصه ای

به گروهی از متغیرها که از طریق پژوهش گر دست کاری می شوند متغیر فعال نامیده می شوند.
گروه دیگری از متغیرها را که محقق نمی تواند دست کاری کند، خصیصه ای نامیده اند.
متغیرهای خصیصه ای، در بعضی موارد، همان متغیرهای وابسته و یا متغیر کیفی و یا طبقه ای می باشند.

۵٫ متغیرهای مستقل و وابسته

الف) متغیر مستقل
به متغیری که توسط پژوهشگر دست کاری می شود
تا تأثیر یا رابطه آن را بر متغیر و یا متغیرهای دیگری، اندازه گیری کند، متغیر مستقل نامیده می شود.
ب) متغیر وابسته (تابع)
به متغییری گفته می شود
که اندازه گیری می شود؛ تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود.

۶٫ متغیرهای تعدیل کننده

این متغییر از نوع مستقل می باشد.و محقق دوست دارد که آن را کنترل و دست کاری کند.

۷٫ متغیرهای مزاحم یا مداخله گر

متغیرهای نهفته نیز می گویند؛ زیرا قابل مشاهده نیستند و اثر آن را فقط می توان در رفتار افراد استنباط کرد.

۸٫ متغیر کنترل

به متغییرهای مزاحم و یا مداخله گر را گاهی اوقات متغیر کنترل نیز می گویند.

 

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500
error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.