برچسب:انجام پایان نامه عمران در اصفهان

انجام پایان‌نامه عمران ژئوتکنیک خاک و پی کارشناسی ارشد | مشاوره با 09199631325 | ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری و ارشد ............
پایان نامه

انجام پایان‌نامه عمران ژئوتکنیک خاک و پی کارشناسی ارشد

انجام پایان‌نامه عمران ژئوتکنیک خاک و پی کارشناسی ارشد

انجام پایان‌نامه عمران ژئوتکنیک خاک و پی کارشناسی ارشد :

مقدمه

تامین آب بعنوان مهمترین نیاز حیات، در هر عصر مورد توجه انسان بوده است. این نیاز در  دوران کنونی در طرح سیاست کشورهای مختلف جهان نیز نمود پیدا کرده است تا جاییکه متخصصین ژئوپلیتیک، جنگ های زیادی برای دستیابی به منابع آب پیش بینی می کنند. در این میان یکی از اصلی ترین کانونهای بحران، منطقه خاور میانه است به با کمبود شدید آب مواجه می باشد. همچنین سدها از جمله مهمترین سازه ها در زندگی صنعتی امروز می باشند که به منظورهای مختلفی از جمله تولید انرژی برقابی، ذخیره سازی آب برای استفاده های کشاورزی، صنعتی، کنترل و مهار سیلاب و آشامیدن احداث می شوند. طبق گزارشات بولتن آب کشور، متوسط بارندگی سالیانه در ایران حدود 252 میلیمتر می باشد که این مقدار حدود یک چهارم متوسط بارندگی در جهان و یک سوم متوسط بارندگی در آسیا می باشد. لذا ایران یکی از مناطق خشک در دنیا شناخته می شود.  از طرفی دیگر ایران از جمله کشورهایی است که در معرض زلزله های بسیار زیاد و شدیدی قرار داشته و دارد با توجه به اینکه سدهای زیادی در مناطق لرزه خیز کشور احداث شده اند، دستیابی به ایمنی کافی سدها در برابر زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بحث تامین ایمنی سدها در برابر زلزله، با وجود اثرات قابل ملاحظه عوامل مختلف یکی از زمینه های تخصصی پیچیده ای می باشد که سال ها ذهن محققین و علاقمندان زیاد ی را به خود مشغول کرده است. بطوریکه در سه دهه اخیر با بالا رفتن توان کامپیوترها در حل چنین سیستم پیچیده ای توجه و علاقه محققین به لحاظ ابداع و اصلاح روش های مکانیک محاسباتی بطور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. با گسترش صنعت سدسازی، سدهای متعددی در مناطق زلزله خیز و در نزدیکی گسل ها احداث شده  و یا در حال طراحی و احداث هستند. با توجه به اینکه آسیب دیدن این سازه ها در اثر بروز زلزله، سیل و یا هر عامل دیگری می تواند موجب بروز خسارت های جبران ناپذیری گردد لذا ضرورت توجه به تحلیل، طراحی و بهینه سازی سدها در برابر بارهای وارده بخصوص بارهای دینامیکی ناشی از زلزله، مشخص می-شود. بررسی پاسخ لرزه ای بدنه سدهای بتنی از مسائل بسیار پیچیده در این زمینه می باشد. تنوع ابعاد بدنه و شالوده، وجود یا عدم وجود گسل فعال در محدوده ساختگاه سد و همچنین مشخصات زلزله مثل طول زمان وقوع، نوع و امتداد امواج لرزه ای و محتوی فرکانسی همگی از عواملی هستند که پاسخ دینامیکی سد نقش اساسی ایفا می کنند. در گذشته تحلیل سدها در بارگذاری لرزه ای با استفاده از روشهای شبه استاتیکی انجام می شد ولی امروزه با گسترش امکانات و پیشرفت های رایانه ای طراحان گرایش ویژه ای به کاربرد تحلیل دینامیکی پیدا کردند. حال در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل دینامیکی، رفتار سدهای بتنی وزنی تحت زلزله های حوزه میدان نزدیک و دور تحت اندرکنش فونداسیون- سد- مخزن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بیان مسئله

با توجه به بحران کم آبی و نیاز اساسی به مدریت منابع آبی و نیرو جهت رفاه و آسایش بیشتر سدسازی جز مباحث مهم ملی به شمار می رود که بخش بزرگی از بودجه های عمرانی کشور را به خود اختصاص می دهد جدا از زمینه هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و محیط زیستی در طراحی سدهای بتنی، طراحی ایمن ساز ه ی سدها با توجه به خسارات جربان ناپذیر ناشی از خرابی و شکست آنها بسیار حائز اهمیت است بنابراین با توجه به خسارات جبران ناپذیر خرابی این سازه ها تحلیل دقیق تر این فراسازه ها از اهمت ویژه و خاص برخوردار می باشد. در سال های اخیر بررسی عملکرد لرزه ای سازه ها تحت تحریکات حوزه نزدیک مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است، زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل توسط یک حرکت ضربه ای با مدت زمان کوتاه و پریود بلند مشخص می شوند که سازه را در ابتدای رکورد در معرض انرژی ورودی بزرگی قرار می دهند. این حرکت پالسی بویژه در جهت پیش رونده معمول بوده که در آن سرعت شکست گسل با سرعت نزدیک به سرعت موج برشی به طرف ساختگاه انتشار می یابد. اثر جابجایی ماندگار نیز نتیجه تغییر مکان پسماند زمین به دلیل تغییر شکل های تکتونیکی مرتبط با مکانیزم شکست می-باشد، توسط یک پالس سرعت یک طرفه با دامنه بلند و با یک گام یکنواخت در تاریخچه زمانی تغییر مکان توصیف می گردد. ویژگی دیگر این زمین لرزه ها اثر فرا دیوار است که به دلیل نزدیکی ساختگاه های روی فرادیواره به صفحه گسل نسبت به ساختگاه با همان فاصله روی فرودیواره ایجاد می گردد. ویژگی مهم دیگر اثر مولفه قائم است دلیل اهمیت این مشخصه بزرگتر بودن نسبت حداکثر بودن نسبت شتاب قائم به شتاب افقی زمین در رکوردهای نزدیک گسل با دور گسل می باشد. از اینرو در این تحقیق با استفاده از روش اجزا محدود با بهره گیری از نرم افزار آباکوس سد بتنی وزنی تحت تحریکات گسل دور و نزدیک شبیه سازی می شود در این مدل  سازی از مدل رفتاری پیشرفته concrete damage plastic استفاده می-شود این مدل رفتاری از مفاهیم الاستیسیته خرابی همسانگرد به همراه پلاستیسیته فشاری و کششی همسانگرد استفاده می نماید و رفتار چرخه ای بتن را با دقت بالایی شبیه سازی می نماید همچنین به کاربر امکان کنترل بازیابی سختی را در طی چرخه های بازگشت بار می دهد و امکان تغییر حساسیت خرابی به نرخ تغییرات کرنش را فراهم می سازد. در پایان نامه حاضر اندرکنش خاک- سازه- مخزن مورد استفاده قرار می گیرد و از المان های نیمه بی نهایت جهت استهلاک انرژی و جلوگیری از بازگشت انعکاس امواج لرزه ای به مدل در مرزهای دور می شود. در این مطالعه تاثیر همزمان مولفه قائم زلزله، رفتار غیر خطی و غیر هندسی مصالح، اندرکنش خاک-سازه-سیال در ارزیابی عملکرد لرزه ای سد بتنی تحت تحریکات لرزه ای گسل دور و نزدیک مورد بررسی قرار می گیرد برای این منظور از 10 شتاب نگاشت رخ داده در ایران با محتویات فرکانسی حوزه دور و نزدیک برای شرایط مخزن پر و خالی و 3 ارتفاع سد استفاده می شود و جمعا 60 مدل عددی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

فرضیات پژوهش

مهمترین فرضیات بکار رفته در انجام پایان‌‌نامه عبارتند از:
–    از روش اجزا محدود جهت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی- انتگرال گیری مستقیم استفاده می-شود.
–    مدل سازی در فضای کرنش مسطح صورت می گیرد.
–    اندرکنش خاک- سازه- مخزن در نظر گرفته می شود.
–    رفتار غیر خطی مصالح شبیه سازی می شود.
–    همپایه و اصلاح شتاب نگاشت ها با استفاده از نرم افزار Seismo Signal انجام می شود.
–     تاثیر مولفه قائم زلزله در محتویات فرکانسی تحریکات لرزه ای گسل دور و نزدیک بررسی می شود.
–    تاثیر شرایط مخزن پر و خالی بررسی می شود.
–    تاثیر ارتفاع سد بر پاسخ لرزه ای سازه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

محدوده نزدیک گسل معمولا در داخل محدوده ای بین 10 تا 60 کیلومتری از گسل فعال فرض می شود در این محدوده معولا زمین لرزه ها به مکانیسم شکست، جهت انتشار شکست نسبت به ساختگاه و تغییر مکان های دائمی ناشی از گسلش وابسته است. با توجه به اینکه ایران از جمله کشورهایی است که در معرض زلزله های بسیار زیاد و شدیدی قرار داشته و دارد، دستیابی به ایمنی کافی سدها در برابر زلزله خصوصا سازه هایی که در نزدیکی گسل واقع شده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو در پایان نامه حاضر با استفاده تحلیل تاریخچه زمانی- انتگرال گیری مستقیم رفتار لرزه ای این سازه ها تحت اندرکنش دینامیکی خاک-سازه-مخزن مورد ارزیابی قرار می گیرد و تاثیر شرایط مختلف هندسی سد و مخزن و مولفه  قائم زلزله تحت تحریکات حوزه دور و نزدیک بررسی می شود.

اهداف اصلی پژوهش

مهترین اهداف از انجام این پایان‌نامه عمران به شرح زیر می باشد:
–     بررسی تاثیر محتوای فرکانسی حوزه دور و نزدیک بر پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی.
–    بررسی تاثیر اثر مولفه قائم بر پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی تحت تحریکات حوزه نزدیک و دور.
–    مقایسه میزان جابجایی تاج سد، خرابی، مقدار محدوده کرنش های پلاستیک تحت تحریکات حوزه دور و نزدیک.
–    بررسی تاثیر شرایط مخزن سد و سد بر چگونگی پاسخ سدهای بتنی تحت تحریکات لرزه ای حوزه دور و نزدیک و تعیین بحرانی ترین حالت.

انجام پایان‌نامه عمران ژئوتکنیک خاک و پی کارشناسی ارشد

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

 

انجام پایان‌ نامه اصفهان | مشاوره انجام پایان‌ نامه ارشد و دکتری در اصفهان
پایان نامه

انجام پایان‌ نامه اصفهان | مشاوره انجام پایان‌ نامه ارشد و دکتری در اصفهان

انجام پایان‌ نامه اصفهان | مشاوره انجام پایان‌ نامه ارشد و دکتری در اصفهان

انجام پایان‌ نامه اصفهان | مشاوره انجام پایان‌ نامه ارشد و دکتری در اصفهان :

پایان نامه نویسی یکی از مهمترین بخش ها جهت اخذ مدرک تحصیلی، در دوره تحصیلات تکمیلی در مقطع ارشد و دکتری می باشد. از این رو دانشجویان باید کاملا با نحوه نگارش پایان نامه یا تز دکتری آشنا گردند. فرمت نگارش عموما مشخص و دارای پنج فصل کلی می باشد که به اختصار در ادامه توضیح داده خواهد شد. در نظر داشته باشید که با توجه به فرمت نگارش پایان نامه هر دانشگاه ممکن است برخی قسمت ها تغییر یابد. و هر دانشگاه فرمت نگارش خاص خود را داراست.

از پایان نامه شما چه کسانی استفاده می کنند؟

به یاد داشته باشید که چرا می خواهید پایان نامه بنویسید و چه کسانی آن را می خوانند و از آن استفاده می کنند درست همانند یک پژوهش علمی. شما پایان نامه کارشناسی ارشد خود را برای دانشجویان در تمامی سنین رشته‌ی خودتان می نویسید، بنابراین توجه داشته باشید که آن ها قبل از اینکه پایان نامه شما را بخوانند، از دانش و تجربه‌ی زیادی برخوردار خواهند بود. آنها را با گفتن و نوشتن مطالب غیرضروری خسته نکنید.

بررسی و مطالعه شما از پژوهش ها و مقالات و پایان نامه های قبلی در مورد موضوع مورد بررسی شما باعث می شود مطالب تکراری به کار نبرید و با کشف موضوعات جدید پروژه خود را یک پایان نامه تاپ معرفی کنید.

اگر قبل از شروع تحقیق‌تان یک پرسش پژوهشیِ بی‌نقص را انتخاب کنید، می‌توانید جلوی یاس و ناامیدی را بگیرید و در وقت خود صرفه‌جویی کنید. شاید مهم‌ترین کاری که باید هنگام فراگیریِ نحوه‌ی نگارش پایان نامه‌ی خود فراگیرید این باشد که باید تلاش زیادی را برای طرح پرسش پژوهشیِ بی‌نقص صرف کنید.

انتخاب موضوع پایان نامه

اولین قدم برای نوشتن پایان نامه انتخاب یک موضوع هدفمند و مفید است که بتوانید به راحتی آن را پیش ببرید. به همین دلیل باید در انتخاب موضوع خیلی دقت داشته باشید.

برای تهیه پایان نامه ابتدا به کلیات و موضوع تحقیق و پژوهش خود بپردازید. به مطالبی در حیطه ی موضوع خود بپزدازید و پرسش ها و هدف خود را از انجام تحقیق بیان کنید.

انتخاب منابع تحقیق

در این مرحله از نوشتن پایان نامه باید منابع تحقیق خود را انتخاب کنید و آن را برای نگارش آماده کنید. تمامی مقالات و کتاب های در رابطه با موضوع تحقیق خود را جمع آوری کنید و آن ها را بررسی کنید.

منابع تحقیق شما به دو دسته تقسیم می شوند منابع اولیه و منابع ثانویه.

منابع اولیه، منابعی هستند که توسط فردی نوشته شده اند که خلق کننده ی ایده، داستان، نظریه، آزمایش و غیره بوده است.

منابع ثانویه، منابعی هستند که راجع و پیرامونِ منابع اولیه نوشته شده ‌اند.

تجزیه و تحلیل داده ها

در این مرحله نوبت به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق است. نتایج حاصله از انجام پایان نامه در این بخش معرفی می گردند و به بحث و نظریه پردازی درباره داده ها و نتایج حاصله پرداخته می شود. خروجی های حاصل از تحقیق خود را در این فصل ارائه کنید و به توضیحات کامل درباره آنها بپردازید. در این بخش درستی نتایج بدست آمده توسط شما به طور قاطعانه بیان می شود.

نتیجه گیری

در فصل پایانی، پایان نامه به بیان نتایج حاصل از پژوهش بپردازید. محدودیت های موجود در پژوهش برای محقق بیان گردد. پیشنهادات اجرایی و پژوهشی را بیان کنید. که در حدود چند صفحه به صورت موردی و کامل بیان می شود.

برنامه ریزی

برای انجام مراحل تحقیق و تکمیل آن برنامه ریزی کنید. بعد از انجام تحقیقات باید تحقیق خود را بنویسید یا تایپ کنید. برای این کار حتما برنامه ریزی کنید و زمان مشخصی را برای خود تعیین کنید.

 

مراحل اخذ، تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب استاد راهنما و مشاور

تکمیل فرم انتخاب موضوع پایان نامه و ارائه به مدیر گروه

تکمیل پروپوزال زیر نظر استاد راهنما و مشاور و ارائه پرپوزال به گروه تخصصی

تصویب پرپوزال در گروه تخصصی و ارسال به پژوهش دانشکده

صدور کد برای پایان نامه

نگارش پایان نامه

اعلام آمادگی دفاع و داوری پایان نامه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

ثبت نمره نهایی

برای تهیه یک پایان نامه مورد تایید نکاتی در خصوص مطالب بالا و رفع ابهامات میدهیم تا دانشجویان بتوانند بهترین موضوعات را انتخاب و پایان نامه ایی ارایه دهند که برای آینده کشور مفید و قابل استفاده باشد. ارایه یک پایان نامه معتبر در سطح بین المللی باعث می شود تا اختراعات و نو آوری های خوبی انجام شود.

انجام پایان‌ نامه دکتری در اصفهان | انجام پایان‌ نامه ارشد و رساله دکترا در اصفهان

انتخاب موضوع پایان نامه

به دلیل اینکه پایان نامه سختی خود را دارد موضوعی را انتخاب کنید که به آن علاقه داشته باشید و باعث دل زدگی و خستگی شما نشود.

موضوع پایان نامه نباید تکراری باشد.

موضوع پایان نامه باید در رابطه با رشته و گرایش فرد باشد.

به موضوعی بپردازید که امکان استخرج مقاله را  داشته باشید.

انتخاب استاد راهنما و مشاور

یکی از استادان که در زمینه مورد نظر از تخصص کافی برخوردارند را به عنوان استاد راهنما انتخاب کرده و پروپوزال خود را با ایشان درمیان بگذارید.

توصیه های مهم در انجام پایان نامه:

هفته‌ای یک بار استاد راهنمای خود را ملاقات کنید و گزارش پیشرفت ارائه کنید.

بر اساس قانون، دانشجو موظف است هر دو ماه یک گزارش پیشرفت کار نیز به دانشکده ارائه دهد.

این کار به شما کمک می ‌کند تا راه خود را بهتر انتخاب کنید، از تجربه دیگران بهره ببرید و از دوباره کاری پرهیز کنید.

برای این منظور در کتابها، مقالات چاپ شده در مجلات، مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس، گزارش ‌های تحقیق و …  جستجو کنید.

تمام مطالبی را که تهیه می‌کنید شماره گذاری کنید تا بعدا در فهرست مطالب از آن کمک بگیرید.

در هنگام تهیه گزارش نهایی باید مرجع تمامی شکل ها، جدول ها، نمودارها و مطالب خاص را در همان محل ذکر کنید و در فهرست مطالبی که در انتهای گزارش آورده اید منابع را با فرمت مصوب دانشگاه لیست کنید.

مقالات تهیه شده را به استاد راهنمای خود ارائه دهید و نظر ایشان را در بهبود روند مطالعه تاریخچه جویا شوید.

در اولین زمان ممکن فصل ‌بندی پروژه خود را به استاد راهنما پیشنهاد و پس از انجام اصلاحات مکتوب کنید. این کار به انجام تحقیق شما نظم و انضباط می دهد.

برای اثبات صحت آنچه در تحقیق خود به آن می‌رسید فکری بکنید. چرا که باید نتایج تحقیق خود را با داده های واقعی و یا یک مدل بجز مدل خود مقایسه کنید.

چند کتاب در مورد شیوه نگارش و ادبیات گزارش نویسی مطالعه کنید. رعایت موارد دستوری نگارش پایان نامه را دست کم نگیرید.

در تایپ گزارش خود نکات تایپ را رعایت کنید.

تکمیل فرم تایید موضوع پایان نامه و ارائه آن به مدیر گروه تخصصی رشته مربوطه

دانشجو می بایست عنوان پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه خود با رعایت موارد ذکر شده دربند انتخاب موضوع پایان نامه پیشنهاد نمایید.

از نتایج حاصل از جستجو پرینت گرفته و ضمیمه فرم تصویب موضوع پایان نامه نمائید. بعد ازتایید موضوع پیشنهادی پایان نامه توسط مدیرگروه مربوطه می بایست ظرف مدت حداکثر ۲ هفته دانشجو به تالیف و آماده سازی پرپوزال زیر نظر اساتید راهنما و مشاور اقدام نموده و جهت مطرح شدن در شورای تخصصی گروه به مدیرگروه مربوطه تحویل دهد.

ارائه پرپوزال

پرپوزال، فرم پیشنهادی تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد است که دانشجو می بایست با هماهنگی و تایید استادان راهنما و مشاور در خصوص موضوع پایان نامه موارد خواسته شده در آن از قبیل: بیان مساله، اهداف، روش کار، سوابق تحقیق و … را به طور کامل و بر اساس توضیحات ذکر شده در هر بخش تکمیل نماید.

در صورت عدم تحویل پرپوزال در زمان مقرر، مسئولیت آن درزمان تحصیل و تبعات دیگر متوجه دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عدم اطلاع رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نیست.

چنانچه موضـوع پایان نامه بطـور اساسـی تغییر نماید، لازم است پرپوزال جدید تنظیم و پس از تایید در گروه تخصصی، علت تغییر عنوان نیز در فرم مربوطه اعلام شود در اینصورت اگر تغییری در وضعیت اساتید راهنما و مشاور ایجاد نشود، فقط ابلاغیه جدید برای دانشجو صادر خواهد شد تایید نهایی با شورای پژوهشی دانشکده می باشد.

اخذ کد و دریافت نامه کدینگ

پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده ، پروپوزال های مربوطه جهت ثبت در سایت پایان نامه های دانشگاه و دریافت کد به کارشناس پژوهش ارسال می شود.

نگارش پایان نامه

پس از تأئید نهایی پرپوزال ها، اسامی دانشجویانی که پرپوزال آنها تصویب شده است به همراه کد پایان نامه آنها در برد تحصیلات تکمیلی اعلام می گردد. دانشجویان مذکور می توانند با رعایت موارد ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایان نامه اقدام به تألیف پایان نامه خود نمایند.

اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع

دانشجویان کارشناسی ارشد ۶ ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه تخصصی می توانند از پایان نامه خود دفاع کنند. توجه به این نکته ضروری است که دفاع دانشجو از پایان نامه قبل از موعد مقرر ۶ ماه ممنوع است.

توجه: شرط لازم در خصوص دفاع از پایان نامه، اعلام نمره کلیه واحدهای درسی دانشجویان ترم آخر و اقدام جهت اخذ و یا تمدید واحد پایان نامه می باشد.

توصیه های مهم در جلسه دفاع:

زمان شما برای ارائه مطالب خود فقط ۲۰ دقیقه است. توجه داشته باشید که در حدود ۲ الی ۳ دقیقه (حداکثر ۵ دقیقه) به لزوم انجام تحقیق و تاریخچه تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه کار خود بپردازید (حداکثر ۳ اسلاید) و باقیمانده زمان را به توضیح در مورد روش کار خودتان و یافته‌هایتان بپردازید. نتیجه گیری و بحث در مورد یافته‌های شما مهمترین قسمت پایان نامه است که همگی مایل به شنیدن آن هستند.

انجام پایان‌ نامه در اصفهان | مشاوره انجام پایان‌ نامه ارشد و دکتری در اصفهان

انجام پایان‌ نامه در اصفهان | مشاوره انجام پایان‌ نامه ارشد و دکتری در اصفهان

گروه متخصصان “پایان نامه من” :

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

مشاوره 24 ساعته :

09199631325  و  09353132500

خطوط دارای تلگرام و واتس اپ نیز می باشد.

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.