برچسب:انجام پایان نامه عمران آب

انجام پایان‌نامه عمران ژئوتکنیک خاک و پی کارشناسی ارشد | مشاوره با 09199631325 | ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری و ارشد ............
پایان نامه

انجام پایان‌نامه عمران ژئوتکنیک خاک و پی کارشناسی ارشد

انجام پایان‌نامه عمران ژئوتکنیک خاک و پی کارشناسی ارشد

انجام پایان‌نامه عمران ژئوتکنیک خاک و پی کارشناسی ارشد :

مقدمه

تامین آب بعنوان مهمترین نیاز حیات، در هر عصر مورد توجه انسان بوده است. این نیاز در  دوران کنونی در طرح سیاست کشورهای مختلف جهان نیز نمود پیدا کرده است تا جاییکه متخصصین ژئوپلیتیک، جنگ های زیادی برای دستیابی به منابع آب پیش بینی می کنند. در این میان یکی از اصلی ترین کانونهای بحران، منطقه خاور میانه است به با کمبود شدید آب مواجه می باشد. همچنین سدها از جمله مهمترین سازه ها در زندگی صنعتی امروز می باشند که به منظورهای مختلفی از جمله تولید انرژی برقابی، ذخیره سازی آب برای استفاده های کشاورزی، صنعتی، کنترل و مهار سیلاب و آشامیدن احداث می شوند. طبق گزارشات بولتن آب کشور، متوسط بارندگی سالیانه در ایران حدود 252 میلیمتر می باشد که این مقدار حدود یک چهارم متوسط بارندگی در جهان و یک سوم متوسط بارندگی در آسیا می باشد. لذا ایران یکی از مناطق خشک در دنیا شناخته می شود.  از طرفی دیگر ایران از جمله کشورهایی است که در معرض زلزله های بسیار زیاد و شدیدی قرار داشته و دارد با توجه به اینکه سدهای زیادی در مناطق لرزه خیز کشور احداث شده اند، دستیابی به ایمنی کافی سدها در برابر زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بحث تامین ایمنی سدها در برابر زلزله، با وجود اثرات قابل ملاحظه عوامل مختلف یکی از زمینه های تخصصی پیچیده ای می باشد که سال ها ذهن محققین و علاقمندان زیاد ی را به خود مشغول کرده است. بطوریکه در سه دهه اخیر با بالا رفتن توان کامپیوترها در حل چنین سیستم پیچیده ای توجه و علاقه محققین به لحاظ ابداع و اصلاح روش های مکانیک محاسباتی بطور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. با گسترش صنعت سدسازی، سدهای متعددی در مناطق زلزله خیز و در نزدیکی گسل ها احداث شده  و یا در حال طراحی و احداث هستند. با توجه به اینکه آسیب دیدن این سازه ها در اثر بروز زلزله، سیل و یا هر عامل دیگری می تواند موجب بروز خسارت های جبران ناپذیری گردد لذا ضرورت توجه به تحلیل، طراحی و بهینه سازی سدها در برابر بارهای وارده بخصوص بارهای دینامیکی ناشی از زلزله، مشخص می-شود. بررسی پاسخ لرزه ای بدنه سدهای بتنی از مسائل بسیار پیچیده در این زمینه می باشد. تنوع ابعاد بدنه و شالوده، وجود یا عدم وجود گسل فعال در محدوده ساختگاه سد و همچنین مشخصات زلزله مثل طول زمان وقوع، نوع و امتداد امواج لرزه ای و محتوی فرکانسی همگی از عواملی هستند که پاسخ دینامیکی سد نقش اساسی ایفا می کنند. در گذشته تحلیل سدها در بارگذاری لرزه ای با استفاده از روشهای شبه استاتیکی انجام می شد ولی امروزه با گسترش امکانات و پیشرفت های رایانه ای طراحان گرایش ویژه ای به کاربرد تحلیل دینامیکی پیدا کردند. حال در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل دینامیکی، رفتار سدهای بتنی وزنی تحت زلزله های حوزه میدان نزدیک و دور تحت اندرکنش فونداسیون- سد- مخزن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بیان مسئله

با توجه به بحران کم آبی و نیاز اساسی به مدریت منابع آبی و نیرو جهت رفاه و آسایش بیشتر سدسازی جز مباحث مهم ملی به شمار می رود که بخش بزرگی از بودجه های عمرانی کشور را به خود اختصاص می دهد جدا از زمینه هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و محیط زیستی در طراحی سدهای بتنی، طراحی ایمن ساز ه ی سدها با توجه به خسارات جربان ناپذیر ناشی از خرابی و شکست آنها بسیار حائز اهمیت است بنابراین با توجه به خسارات جبران ناپذیر خرابی این سازه ها تحلیل دقیق تر این فراسازه ها از اهمت ویژه و خاص برخوردار می باشد. در سال های اخیر بررسی عملکرد لرزه ای سازه ها تحت تحریکات حوزه نزدیک مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است، زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل توسط یک حرکت ضربه ای با مدت زمان کوتاه و پریود بلند مشخص می شوند که سازه را در ابتدای رکورد در معرض انرژی ورودی بزرگی قرار می دهند. این حرکت پالسی بویژه در جهت پیش رونده معمول بوده که در آن سرعت شکست گسل با سرعت نزدیک به سرعت موج برشی به طرف ساختگاه انتشار می یابد. اثر جابجایی ماندگار نیز نتیجه تغییر مکان پسماند زمین به دلیل تغییر شکل های تکتونیکی مرتبط با مکانیزم شکست می-باشد، توسط یک پالس سرعت یک طرفه با دامنه بلند و با یک گام یکنواخت در تاریخچه زمانی تغییر مکان توصیف می گردد. ویژگی دیگر این زمین لرزه ها اثر فرا دیوار است که به دلیل نزدیکی ساختگاه های روی فرادیواره به صفحه گسل نسبت به ساختگاه با همان فاصله روی فرودیواره ایجاد می گردد. ویژگی مهم دیگر اثر مولفه قائم است دلیل اهمیت این مشخصه بزرگتر بودن نسبت حداکثر بودن نسبت شتاب قائم به شتاب افقی زمین در رکوردهای نزدیک گسل با دور گسل می باشد. از اینرو در این تحقیق با استفاده از روش اجزا محدود با بهره گیری از نرم افزار آباکوس سد بتنی وزنی تحت تحریکات گسل دور و نزدیک شبیه سازی می شود در این مدل  سازی از مدل رفتاری پیشرفته concrete damage plastic استفاده می-شود این مدل رفتاری از مفاهیم الاستیسیته خرابی همسانگرد به همراه پلاستیسیته فشاری و کششی همسانگرد استفاده می نماید و رفتار چرخه ای بتن را با دقت بالایی شبیه سازی می نماید همچنین به کاربر امکان کنترل بازیابی سختی را در طی چرخه های بازگشت بار می دهد و امکان تغییر حساسیت خرابی به نرخ تغییرات کرنش را فراهم می سازد. در پایان نامه حاضر اندرکنش خاک- سازه- مخزن مورد استفاده قرار می گیرد و از المان های نیمه بی نهایت جهت استهلاک انرژی و جلوگیری از بازگشت انعکاس امواج لرزه ای به مدل در مرزهای دور می شود. در این مطالعه تاثیر همزمان مولفه قائم زلزله، رفتار غیر خطی و غیر هندسی مصالح، اندرکنش خاک-سازه-سیال در ارزیابی عملکرد لرزه ای سد بتنی تحت تحریکات لرزه ای گسل دور و نزدیک مورد بررسی قرار می گیرد برای این منظور از 10 شتاب نگاشت رخ داده در ایران با محتویات فرکانسی حوزه دور و نزدیک برای شرایط مخزن پر و خالی و 3 ارتفاع سد استفاده می شود و جمعا 60 مدل عددی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

فرضیات پژوهش

مهمترین فرضیات بکار رفته در انجام پایان‌‌نامه عبارتند از:
–    از روش اجزا محدود جهت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی- انتگرال گیری مستقیم استفاده می-شود.
–    مدل سازی در فضای کرنش مسطح صورت می گیرد.
–    اندرکنش خاک- سازه- مخزن در نظر گرفته می شود.
–    رفتار غیر خطی مصالح شبیه سازی می شود.
–    همپایه و اصلاح شتاب نگاشت ها با استفاده از نرم افزار Seismo Signal انجام می شود.
–     تاثیر مولفه قائم زلزله در محتویات فرکانسی تحریکات لرزه ای گسل دور و نزدیک بررسی می شود.
–    تاثیر شرایط مخزن پر و خالی بررسی می شود.
–    تاثیر ارتفاع سد بر پاسخ لرزه ای سازه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

محدوده نزدیک گسل معمولا در داخل محدوده ای بین 10 تا 60 کیلومتری از گسل فعال فرض می شود در این محدوده معولا زمین لرزه ها به مکانیسم شکست، جهت انتشار شکست نسبت به ساختگاه و تغییر مکان های دائمی ناشی از گسلش وابسته است. با توجه به اینکه ایران از جمله کشورهایی است که در معرض زلزله های بسیار زیاد و شدیدی قرار داشته و دارد، دستیابی به ایمنی کافی سدها در برابر زلزله خصوصا سازه هایی که در نزدیکی گسل واقع شده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو در پایان نامه حاضر با استفاده تحلیل تاریخچه زمانی- انتگرال گیری مستقیم رفتار لرزه ای این سازه ها تحت اندرکنش دینامیکی خاک-سازه-مخزن مورد ارزیابی قرار می گیرد و تاثیر شرایط مختلف هندسی سد و مخزن و مولفه  قائم زلزله تحت تحریکات حوزه دور و نزدیک بررسی می شود.

اهداف اصلی پژوهش

مهترین اهداف از انجام این پایان‌نامه عمران به شرح زیر می باشد:
–     بررسی تاثیر محتوای فرکانسی حوزه دور و نزدیک بر پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی.
–    بررسی تاثیر اثر مولفه قائم بر پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی تحت تحریکات حوزه نزدیک و دور.
–    مقایسه میزان جابجایی تاج سد، خرابی، مقدار محدوده کرنش های پلاستیک تحت تحریکات حوزه دور و نزدیک.
–    بررسی تاثیر شرایط مخزن سد و سد بر چگونگی پاسخ سدهای بتنی تحت تحریکات لرزه ای حوزه دور و نزدیک و تعیین بحرانی ترین حالت.

انجام پایان‌نامه عمران ژئوتکنیک خاک و پی کارشناسی ارشد

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

 

انجام پایان نامه مهندسی آب | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی آب | ارشد | دکتری
پایان نامه

انجام پایان نامه مهندسی آب | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی آب | ارشد | دکتری

انجام پایان نامه مهندسی آب

انجام پایان نامه مهندسی آب | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی آب | ارشد | دکتری :

رشته علوم و مهندسی آب مناسب چه کسانی است؟

رشته علوم و مهندسی آب یک رشته میان‌رشته ای (Interdisciplinary) است؛ در سال 91 وزارت علوم پس از بازنگری رشته‌های آب، رشته کشاورزی-آب و رشته عمران-آب را از لیست رشته‌های خود حذف و رشته‌ جدیدی با برنامه درسی بازنگری شده، تحت عنوان رشته علوم و مهندسی آب تعریف کرد.

امروزه رشته علوم و مهندسی آب در سطح جهانی بسیار مورد توجه است زیرا با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و توسعه صنایع، منابع محدود آب شیرین قابل دسترس در معرض انواع آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی قرار گرفته است؛ آلاینده‌های فراوانی از طریق فاضلاب‌های شهری، صنعتی و زه‌آب‌های کشاورزی منابع حیاتی انسان‌ها را به‌طور جدی مورد تهدید قرار داده‌اند و این روند، رفته رفته به گونه‌ای شده ‎که دسترسی به آب کافی و مناسب در برخی از کشورها به یک بحران جدی تبدیل شده است. همچنین، بحران آب در ایران تحت تأثیر 4 عامل رشد جمعیت، کشاورزی کم‌بازده، مدیریت ناکارآمد در سایه عطش توسعه، و تغییرات اقلیمی شدید قرار دارد.

رشته علوم و مهندسی آب، طیف گسترده‌ای از دانش‌ها در زمینه آب را در بر می‌گیرد. این رشته مناسب کسانی است که علاقه‌مند به حوزه مسائل مرتبط با آب هستند. همانطوری که گفته شد، رشته علوم و مهندسی آب یک رشته میان‌رشته ای بوده و دارای انعطاف‌پذیری زیادی است. اصولا موضوع آب یک موضوع میان‌رشته‌ای بوده و می‌تواند تعامل خوبی با همه رشته‌های مختلف دانشگاهی داشته باشد. گستردگی رشته مهندسی آب به حدی است که دانشجویان آن ملزم هستند تا درس‌هایی از رشته‌هایی دیگر مانند فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع، مهندسی محیط زیست، مهندسی کشاورزی (زراعت، باغبانی و گیاهپزشکی)، جغرافیا، اقتصاد، علوم اجتماعی و حقوق را بگذرانند.

کدام دروس دوره دبیرستان در رشته علوم و مهندسی آب بیشتر کاربرد دارند؟

رشته علوم و مهندسی آب نیازمند تسلط کامل بر درس‌های زیر است که در مقطع متوسطه دوم تدریس می شوند:

ریاضی: درس ریاضی جزو مهمترین درس‌هایی است که قبل از ورود به رشته علوم و مهندسی آب و در مقطع متوسطه باید خیلی خوب آن را یاد گرفت. مبحث مشتق و کاربرد مشتق در این رشته بسیار پرکاربرد بوده و در مسایلی همچون بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال آب و برآورد پروژه به‌کار گرفته می‌شود. مبحث احتمال ریاضی نیز در آمار و احتمال مهندسی و به‌خصوص در درس هیدرولوژی بسیار مهم محسوب می‌شود، زیرا عمکلرد هر پروژه آبی بستگی به پیش بینی وقایع هیدرولوژیکی در آینده دارد. بعنوان مثال، اگر بارندگی در یک روز مشخص مورد نظر بوده و بخواهیم آن را برای یک طرح یا پروژه آبی پیش‌بینی کنیم مقدار آن می‌تواند کاملا تصادفی باشد.

در ادامه لازم است ذکر کنیم، دروس ریاضی در سطح کارشناسی بصورت ریاضی 1، ریاضی 2، معادلات دیفرانسیل و در تحصیلات تکمیلی در قالب ریاضیات مهندسی و ریاضیات مهندسی پیشرفته مطرح می‌شوند. از همین رو تسلط کامل روی مباحث ریاضی دبیرستان مانند انتگرال، مشتق، هندسه، احتمال و بردارها بسیار ضروری است.

فیزیک: درس فیزیک به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم کاربرد زیادی در رشته علوم و مهندسی آب دارد. فیزیک 1 جزو درس‌های علوم پایه این رشته بوده و در درس‌های تخصصی مانند مکانیک سیالات، مکانیک خاک، استاتیک، مقاومت مصالح، مصالح و روش‌های ساختمانی، سازه‌های بتن مسلح 1، مهندسی پی، مبانی مهندسی سد و طراحی سد‌های خاکی کاربرد دارد. دانش آموزان دبیرستان در درس فیزیک و به‌خصوص در مباحث زیر باید کاملا مسلط باشند:

 • فیزیک و اندازه‌گیری
 • کار، انرژی و توان
 • ویژگی‌های فیزیکی مواد مانند نیرو‌های بین مولکولی، فشار در شاره‌ها، نیروی شناوری و اصل ارشمیدس، شاره در حرکت و اصل برنولی
 • دما و گرما: دما و دما سنجی، گرما، تغییر حالت‌های ماده و روش‌های انتقال گرما
 • دینامیک: قوانین حرکت نیوتون
 • نوسان و امواج: موج و انواع آن، مشخصه‌های موج، بازتاب موج و شکست موج

شیمی: مهمترین کلمه رشته علوم و مهندسی آب، یعنی آب و دانستن فرمول‌های شیمیایی و مطالب پایان ناپذیر پیرامون آب و اجزای آن، همه و همه نیازمند درک درستی از مباحث شیمی و تسلط کامل بر این مباحث هستند. از جمله درس‌هایی که در سطح کارشناسی به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با درس شیمی هستند، می‌توان به شیمی عمومی، کیفیت آب، آلودگی آب و خاک، اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب و مهندسی محیط زیست اشاره داشت.

جغرافیا: این درس نیز یکی از دروسی مهمی بوده و ارتباط نزدیکی با درس‌هایی مانند نقشه برداری، عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دارد.

انسان و محیط زیست: در درس‌هایی مانند انسان و محیط زیست، ارزیابی محیط زیست و مهندسی محیط زیست کاربرد دارد.

دروس عمومی: مانند ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دروس گروه معارف اسلامی نیز در رشته علوم و مهندسی آب وجود دارند که دانشجویان بایستی حدود 24 واحد آن‌ها را همانند دیگر رشته‌های مهندسی بگذرانند. در پایان به شدت توصیه می‌شود که علاقه‌مندان به تحصیل در رشته مورد بحث، درس زبان انگلیسی را کاملا مسلط باشند؛ زیرا این درس در رشته علوم و مهندسی آب بسیار پر کاربرد است، به‌طوری که دیده شده دانشجویانی که مسلط به انگلیسی هستند، در تحصیلات تکمیلی موفق‌تر بوده و بورسیه کشور‌های اروپا و آمریکا می‌شوند.

گرایش‌های رشته علوم و مهندسی آب برای ادامه تحصیل چه هستند؟

رشته علوم و مهندسی آب در دوره ارشد و دکتری از گرایش‌های زیر تشکیل شده است:

 • سازه‌های آبی
 • آبیاری و زهکشی
 • منابع آب
 • هواشناسی کشاورزی
 • هیدروانفورماتیک
 • رودخانه و اکوسیستم‌های آبی
 • مدیریت و برنامه‌‌ریزی منابع آب
 • آثار و سازه‌های تاریخی آب

مهم‌ترین دروس دانشگاهی رشته علوم و مهندسی آب چه هستند؟

در ادامه، فهرستی از مهم‌ترین دروس دانشگاهی رشته علوم و مهندسی آب را آورده‌ایم:

 • مکانیک سیالات
 •  هیدرولیک مجاری روباز
 • مکانیک خاک
 • طراحی سازه‌های آبی
 • مبانی و روش‌های آبیاری
 • مبانی زهکشی
 • هیدرولوژی آب‌های سطحی
 • آب‌های زیرزمینی
 • مقاومت مصالح
 • مهندسی منابع آب
 • حفاظت آب و خاک
 • ایستایی
 • نقشه برداری
 • مبانی محیط زیست
 • هوا و اقلیم شناسی
 • آمار و احتمالات مهندسی
 • هیدرولوژی مهندسی
 • طراحی سامانه‌های آبیاری سطحی
 • طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار
 •  رابطه آب و خاک و گیاه
 • مهندسی رودخانه
 • متره و برآورد پروژه‌های آبی
 • کیفیت آب
 • برنامه‌نویسی رایانه‌ای
 • اقتصاد مهندسی

فارغ التحصیل رشته علوم و مهندسی آب در چه کارها و صنایعی می‌تواند شاغل شود؟

با توجه به‌ گستردگی و ارتباط نزدیکی که رشته علوم و مهندسی آب با رشته‌های دیگر دارد، زمینه‌های اشتغال مربوط به آن بسیار زیاد و متنوع هستند. فارغ التحصیلان این رشته، می‌توانند در بخش‌های زیر مشغول به‌کار شوند:

 • وزارت نیرو مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی
 • وزارت جهاد کشاورزی
 • مهندسین مشاور آب و خاک
 • شرکت‌های خصوصی مشاور و پیمانکاری
 • شیلات

بازار کار رشته علوم و مهندسی آب به چه صورت است؟

به‌طور کلی فارغ التحصیلان رشته علوم و مهندسی آب را می‌توان به 2 دسته تقسیم کرد:

 1. دسته اول کسانی هستند که علاوه بر داشتن علم و دانش اساسی آب، در بخش‌های مرتبط با آب مانند سازه‌های آبی، آب کشاورزی، آب شهری، مهندسی زهکشی و اجرای طرح‌های آبیاری در حد کارشناسی تسلط دارند.
 2. فارغ التحصیلان که در این دسته جای می‌گیرند علاوه بر داشتن دانش پایه در زمینه آب، در یکی دیگر از رشته‌های فنی و مهندسی مانند عمران، کامپیوتر و یا رشته‌های علوم انسانی دارای دانش و اطلاعات پایه هستند.

پیش از هر چیز، طبیعی است که انتظارات حرفه‌ای از دانش آموختگان این 2 دسته متفاوت خواهد بود. اما همانطوری که گفته شد، فارغ التحصیلان رشته علوم و مهندسی آب علاوه بر کار در ادارات زیر مجموعه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، می‌توانند در بخش خصوصی ابتدا به‌ عنوان مهندس مشاور کسب تجربه کنند و با انواع پروژه‌های آب در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، انتقال آب، منابع آب، مهندسی رودخانه، اجرای سازه‌های حفاظتی در رودخانه، سد سازی، ایستگاه‌های پمپاژ آب، اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار و زهکشی اراضی آشنا شوند.

همچنین یادگیری نرم‌‌افزارهای تخصصی حوزه آب که در دانشگاه بیشتر به صورت نظری (تئوریک) تدریس می‌شوند، موثر بوده و می‌تواند فرآیند اشتغال فارغ التحصیلان رشته علوم و مهندسی آب را تسهیل کند. از جمله این نرم‌افزار‌ها می‌توان به مواردی همچون GIS ،Hec-Ras ،AutoCad ،Flow3D ،Fluent ،Hammer اشاره داشت و یک دانش آموخته رشته علوم و مهندسی آب باید کاربرد و نحوه عملی استخراج اطلاعات و داده‌ها از آن‌ها را بداند. ناگفته نماند بسیاری از افراد بعد از کسب تجربه کار در شرکت‌های خصوصی، اقدام به تاسیس شرکت‌های مشاور و پیمانکاری می‌کنند.

امکان ادامه تحصیل در رشته علوم و مهندسی آب در داخل ایران چگونه است؟

در داخل کشور دوره تحصیلات تکمیلی رشته‌های مجموعه‌ علوم و مهندسی آب، در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی تعریف شده است. هر کدام از این دوره‌ها دارای هشت گرایش به‌صورت زیر هستند:

 • سازه‌های آبی
 • آبیاری و زهکشی
 • منابع آب
 • هواشناسی کشاورزی
 • هیدروانفورماتیک
 • رودخانه و اکوسیستم‌های آبی
 • مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب
 • آثار و سازه‌های تاریخی آب

از این هشت گرایش، دانشگاه‌های سراسری ایران در چهار گرایش اول یعنی سازه‌های آبی، آبیاری و زهکشی، منابع آب و هواشناسی کشاورزی دانشجو می‌پذیرند.

بهترین دانشگاه‌های ایران برای تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ ارشد و دکتری برای رشته علوم و مهندسی آب، دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شهید چمران اهواز، گیلان، تبریز، صنعتی اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد هستند. البته ذکر این نکته ضروری است که در دوره ارشد و دکتری با توجه به گرایش انتخابی ترتیب بهترین دانشگاه‌ها متفاوت خواهد بود. با توجه به امکانات آزمایشگاه و تجربه اساتید، بهترین‌ دانشگاه‌های ایران در هر گرایش به‌صورت زیر هستند:

 • گرایش ابیاری و زهکشی
  • دانشگاه تهران (کرج)
  • دانشگاه شهید چمران اهواز
  • دانشگاه شیراز
  • دانشگاه فردوسی مشهد
  • دانشگاه تبریز
 • گرایش سازه‌های آبی
  • 1. دانشگاه تهران (کرج)
  • دانشگاه شهید چمران اهواز
  • دانشگاه تربیت مدرس
  • دانشگاه گیلان
  • دانشگاه تهران (ابوریحان)
 • گرایش منابع آب
  • دانشگاه تربیت مدرس
  • دانشگاه تهران (کرج)
  • دانشگاه شهید چمران اهواز
  • دانشگاه تبریز
  • دانشگاه تهران (ابوریحان)
 • گرایش هواشناسی کشاورزی
  • دانشگاه تهران (کرج)
  • دانشگاه تهران (ابوریحان)
  • دانشگاه شیراز
  • دانشگاه بو علی سینا – همدان
  • دانشگاه فردوسی مشهد
انجام پایان نامه مهندسی آب | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی آب | ارشد | دکتری
انجام پایان نامه مهندسی آب | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی آب | ارشد | دکتری

امکان ادامه تحصیل در رشته علوم و مهندسی آب در خارج از کشور به چه صورت است؟

در خارج از کشور رشته علوم و مهندسی آب اهمیت زیادی دارد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ، ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد به ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪ‌ﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی بدل شده اﺳﺖ.

اهمیت موضوع آب بر کسی پوشیده نیست، از مدیریت سیلاب و ایجاد سازه‌هایی مانند SMART tunnel در کشور مالزی گرفته تا سد بزرگ Three Gorges در چین، همه بیانگر اهمیت و نقش پر رنگ این رشته در خارج از کشور هستند. علاوه بر کار‌های سازه‌ای، امروزه بحث مدیریت سیلاب و اجرای «سازه‌های محیط دوست» (Eco friendly structures) در جهان بسیار مطرح است به‌طوری که اکثر دانشگاه‌های آمریکا و اروپا بحث منابع آب و سیلاب رو دنبال می‌کنند. لیست بهترین دانشگاه‌های جهان در رشته مهندسی آب به‌ ترتیب نزولی (بر اساس گزارش موسسه‌های معتبر و تعداد مقاله‌ها در زمینه آب در انتشارات معتبری نظیر Scopus و Web of Science) به‌صورت زیر است:

 1. (University of Arizona (USA
 2.  (Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Switzerland
 3. (Delft University of Technology (Netherlands
 4. (University of California, Berkeley (USA
 5. (The University of New South Wales (Australia
 6. (Texas A&M University (USA
 7.  (Beijing Normal University (China
 8. (University of California, Davis (USA
 9. (University of Bristol (United Kingdom
 10. (Hohai University (China
 11. (University of Illinois at Urbana-Champaign (USA
 12. (Flinders University (Australia
 13. (Tsinghua University (China
 14.  (University of Colorado at Boulder (USA
 15.  (University of California, Irvine (USA
 16. (The University of Texas at Austin (USA
 17. (University of Wageningen (Netherlands
 18. (University of Saskatchewan (Canada
 19. (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (Switzerland
 20. (The University of Queensland (Australia

همانطوری که مشخص است کشور‌های آمریکا، سوئیس، چین و استرالیا در حوزه آب جزو کشور‌های صاحب نام و قوی به حساب می‌آیند و دانشگاه‌‌های لیست شده، برای کسانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور دارند می‌توانند گزینه‌های مطلوبی باشند. البته، ذکر این نکته ضروری است که برخی دانشگاه‌ها در دیگر کشور‌ها، نظیر دانشگاه آکلند کشور نیوزیلند، دانشگاه تهران و رورکی کشور هندوستان نیز در رشته مهندسی آب بسیار قوی هستند؛ اما در لیستی که در بالا آمده، فقط به بیست دانشگاه برتر جهان اشاره شده است.

 

انجام پایان نامه مهندسی آب | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی آب | ارشد | دکتری

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.