انجام پایان نامه فصل 4 | انجام پایان نامه فصل 5 | انجام پایان نامه فصل آخر با شبیه سازی

فصل 4 پایان نامه را فصل نتایج و بحث و بررسی نتایج می نامند. همانگونه که از اسمش پیداست، در این فصل از پایان نامه نتایج به دست آمده از مدل سازی، آزمایشات و بررسی های انجام شده طبق اهداف اصلی تحقیق ارائه شده و مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.

شروع انجام فصل 4 پایان نامه همانند سایر فصول پایان نامه با مقدمه می باشد. در این مقدمه شما به آنچه که در این فصل ارائه خواهید کرد اشاره می کنید. در ادامه به ارائه نتایج اولیه در پژوهش که پیش زمینه و پیشنیازی برای ارائه نتایج اصلی می باشد، پرداخته می شود و در نهایت با ارائه نتایج اصلی به بحث بر روی نتایج می پردازید.

انجام پایان نامه فصل 4 | انجام پایان نامه فصل 5 | انجام پایان نامه فصل آخر با شبیه سازی

مهمترین نکته در انجام فصل 4،5 پایان نامه بحث بر روی نتایج می باشد. بسیاری از دانشجویان و محققین به ارائه نتایج و جداول و توضیح در ارتباط با اعداد و ارقام آن اکتفا می کنند(این امر در نگارش مقاله نیز به وضوح دیده می شود) در صورتی که مهمترین نکته بحث بر روی نتایج به دست آمده می باشد، چراکه توضیح در ارتباط با اعداد نمودارها و جداول و یا صعودی و یا نزولی بودن نمودارها و به تبع آن نتایج به دست آمده برای خوانندگان با مشاهده جداول و نمودارها مشهود است، لذا آنچه که در انجام فصل 4 پایان نامه مهم است بحث بر روی نتایج است.

 منظور از بحث ارائه دلیل علمی و قانع کننده برای نتایج به دست آمده است. محقق باید توضیح جامع و کامل دهد که چرا نتایج به این شکل می باشد و برای ادله خود مثال های متعدد از منابع معتبر منجمله مقالات چاپ شده در ژونال های معتبر ارائه کند. نگارش فصل 4 پایان نامه به این شیوه شما را در آینده و به خصوص در استخراج مقاله از پایان نامه بسیار ساری می نشماید.

فصل 5 پایان نامه نیز فصل نتیجه گیری می باشد. در نگارش فصل 5 باید دقت گردد که نتایج کلی و اصلی به دست آمده از تحقیقات انجام شده در پایان نامه ارائه گردد. در کل در نگارش فصل 5 پایان نامه خود وسواس به خرج دهید چراکه ماه عسل کار شما می باشد(این امر در استخراج مقاله از پایان نامه بسیار مهم می باشد).

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی پایان نامه دکتری

و مشاوره پایان نامه ارشد

09353132500